A CKP válasza az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság 2016. március 3-i levelére

CKP

[…] Örömünkre szolgál, hogy mint írják, az általunk 12 pontban megfogalmazott, azonnali megoldást igénylő problématerületek Önök által is ismertek. Kérjük tehát, hogy elhárításukra haladéktalanul hozza meg a szükséges döntéseket. Meggyőződésünk, hogy minden késlekedés indokolatlan, és káros Magyarország számára.

Élére állítjuk tehát a kérdést: kész-e a haladéktalan döntések meghozatalára?

Mi készen állunk az azonnali egyeztetésre.

Az Önök által ajánlott tárgyalási formát azonban nem fogadhatjuk el. Miként megelőző levelünkben alapos okkal írtuk:

A Civil Közoktatási Platform „…a Köznevelési Kerekasztal munkájában nem vesz részt, mert annak reprezentativitása nem biztosított. Érdemi válaszként tehát csak olyan tárgyalás feltételeinek elfogadását tekinthetjük, amely nyílt, szakmai alapokon nyugszik, szereplői reprezentálják a nevelés-oktatás szakmai, érdekvédelmi és civil közösségeit.

Ilyen előzmények után a Köznevelési Kerekasztalhoz történő meghívásunkat nem tekinthetjük őszinte gesztusnak: azt a közvéleményt félrevezetni szándékozó, taktikai kísérletként értelmezzük.

Continue Reading →

Share

A Rendhagyó Óra Mozgalom Kiáltványa

cropped-hivatlanul_logo2-023web3.jpg  ROHM-logo

Azt mondják: lesz kréta, papír? Azt mondjuk: alap!
Azt mondják: fizetésemelés? Azt mondjuk: csaltok!
Azt mondják: nincs több pénz? Azt mondjuk: hová tettétek?
Azt mondják: átszervezik a klikket? Azt mondjuk: bábutologatás.
Azt mondják: kockás ing, miniszoknya? Azt mondjuk: a mában élünk, a gyerekekkel.
Azt mondják: túltoltuk? Azt mondjuk: ne toljátok tovább, rossz az irány!

Mit mondjunk a gyereknek, ha kevés a gimnázium, a szakképzés beszélő szerszámokat képez?
Mit mondjunk a szülőnek, ha nem fér be a gyerek a kiváltságosok közé, mert drága a magántanár?
Mit mondjunk a hatóságnak, ha megtorlással fenyeget, mert szót emeltünk?
Mit mondjunk a családunknak, ha heti 50, 60, 70 óra után azt kérdi: meddig folytatod még?
Mit mondjunk világgá ment régi tanítványainknak, ha azt kérdik: meddig tűritek?

A türelmünknek vége!
Ki az iskolából a fenntartó álcájába bújt hatalmi politikával!
Hívunk mindenkit

pedagógus kollégát, szülőt, diákot, önkormányzatot, mindenkit, aki közösségének jövőtálló iskolát kíván biztosítani, és érzi, hogy a mostani keretek ezt lehetetlenné teszik:

Csatlakozzatok a Rendhagyó Óra Mozgalomhoz!

Minél többen mondjuk el rendhagyó órán, folyosón, kiránduláson, ahol csak lehet a gyermekeknek – koruknak megfelelő szinten –, hogy miért küzd sok ezer pedagógus, és miért fontos ez.

Mondják el pedagógusok a szülőknek, szülők az iskolának, mondják el egymásnak értekezleteken, kiscsoportos és személyes beszélgetések alkalmával, minden lehetséges helyen és időben, hogy miért szolgálja gyermekük boldogulását a szabad oktatás, és miért gátolja azt a jelenlegi oktatáspolitika.

Mutassuk meg diákjainknak és környezetünknek,

 • hogy folyamatos párbeszéddel, beszélgetésekkel és nyílt, konszenzusra törekvő vitákban születő döntésekkel lehetséges, érdemes és fontos részt venni a közéletben,
 • hogy a politika nem szólhat csak a gyengébbek legyőzéséről és az ország kirablásáról.

Tegyük világossá, elsősorban rajtunk múlik, hogy

 • vagy hagyjuk, hogy bármely hatalom ránk erőltessen rossz iskolát, rossz életet,
 • vagy létrehozunk olyan közösségeket, melyekben a különböző érvek, érdekek, életek mindenki számára elfogadható egyensúlyba tudnak kerülni.

A fenti linken ötleteket, ajánlott anyagokat, beszámolókat találtok, és reméljük, ti is bővítitek ezeket saját terveitekkel, tapasztalataitokkal.

2016. március 11-én 10:00 körül indítsunk országos rendhagyó órával

A KIÁLLÁS, AZ ŐSZINTE BESZÉD NEM CSAK JOGUNK, KÖTELESSÉGÜNK IS.

Ez a felhívás innen, a jogainkat és kötelességeinket tartalmazó jogszabályi helyek pedig innen letölthetők és oszthatók!

 

 

Share

A Civil Közoktatási Platform nyilatkozata

CKP

Lázár János és a kormányzat nyilatkozatai – a megtévesztő kommunikáció valóban olcsóbb, mint a közoktatás megújítása

A Civil Közoktatási Platform a következőkben helyesbíti Lázár János heti tévedéseit

 1. A pedagógusoknak nincsenek 18%-os bérjellegű követeléseik. Az oktatási rendszer átfogó és rendszerszintű problémáiról beszélünk. A nevelő-oktató munkát segítő kollégáink, így a gyógypedagógiai asszisztensek, iskolatitkárok, rendszergazdák érdekében azonban felszólaltunk. Ők 2008 óta nem kaptak béremelést, a létminimum körüli összegekért dolgoznak. Nélkülük nincs iskola, és a minisztérium rendre semmibe veszi őket: ez az, ami elfogadhatatlan.
 2. A pedagógusok nem használják fel a gyerekeket, de felelősek értük szakmájuk etikája szerint. A diákok nagy része pontosan érzékeli, hogy a közoktatás számukra nem nyújt olyan tudást és készségeket, amelyekkel ma, a 21. században boldogulhatnának, és azt is látja, hogy tanáraikat eszköztelenné tették.

Minőségi informatika és idegen nyelv oktatás, társas kompetenciák, problémamegoldó és tanulási készségek fejlesztése valódi szükségletek – avuló holt adatok és tények bemagoltatása helyett. Az érettségi, szakmai vizsga, továbbtanulás előtt állva azt tapasztalják, hogy hatalmi eszközökkel korlátozzák törekvéseiket.

A diákok maguktól, saját magukért és társaikért emelnek szót. Ha tudatos, aktív állampolgárrá érnek nincs, nem lehet ellenünkre.

 1. A kormány a saját tankönyveinek árát adófizetői pénzekből átvállalja a szülőktől – így lesz ingyenes tankönyv. A fő probléma az, hogy nem ismeri el a tanulási szükségletek sokféleségéből fakadó igényt, más, bevált, korszerű és hiánypótló tankönyvekhez nem enged hozzáférést, miközben saját egyen tankönyveinek minősége nem állja ki a szakmai kritikát.

A minőségi tankönyvpiac tönkretétele óriási kár a nemzetgazdaság számára, és közvetlenül van káros hatása az egyes gyermek sikerességi esélyeire.

A kormány elháríthatatlan feladata és felelőssége az azonnali és távlatos problémák megoldása, mégpedig a kompetens oktatási szereplők bevonásával. A puszta megtévesztő kommunikáció a gyermekek, tanulók életidejét rabolja.

2016. 02. 19.

A Civil Közoktatási Platform szóvivői

A Nyilatkozat innen és innen letölthető és osztható!

 

Share

Magyarország jogállam – A Hálózat a Tanszabadságért, a Hívatlanul Hálózat és az Oktatói Hálózat közleménye

OHA HIVATLANUL HAT

Az utóbbi hetekben számos hírt kaptunk arról, hogy tankerület-vezetők békés pedagógusokat vagy intézményvezetőket elbocsátással, illetve iskolabezárással fenyegetnek, amennyiben tüntetésre mennek, vagy a nyilvánosság tudomására hozzák a véleményüket. Ezután kiderült, hogy – természetesen a diákok érdekében – a tankerületi vezető vizsgálatot indított a Teleki Blanka Gimnázium ellen, és bekérte a február 3-ra, a miskolci tüntetés napjára vonatkozó, létező és nem létező dokumentumaikat.

Az iskolaigazgató 3 megtartott órával érvényesnek nyilváníthat egy tanítási napot, rendelkezhet az elmaradt órák pótlásáról, rendkívüli óráról, vagy tanítási napról. Ez történik iskolai rendezvények, ünnepélyek esetében, és ez történt a februári Klik-fórumok napján, melyeket általában tanítási időben, délután 14 órára hívtak össze.

Szülői értekezletekről jegyzőkönyv nem készül, semmilyen jogszabály nem írja elő.

Ezért kénytelenek vagyunk felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarország jogállam.

A gyülekezési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, azaz mindenkinek jogában áll politikai és közéleti kérdéseket érintő békés összejöveteleket, felvonulásokat és tüntetéseket szervezni, azokon megkötés nélkül részt venni.

A Büntető törvénykönyvben, a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények között olvashatunk az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése törvényi tényállásról: 174/C. § (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint választási gyűlésen való részvételében erőszakkal vagy fenyegetéssel jogtalanul akadályoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A közlemény innen letölthető, osztható!

 

Share

Együtt az oktatásért – a Városmajori Gimnázium diákságának nyílt levele

VMG

Az eddigi nyílt levelek hatására úgy gondoltuk, mi is megragadjuk az alkalmat véleményünk kinyilvánítására az aktuális helyzettel kapcsolatban. A saját tapasztalataink révén is tisztában vagyunk a jelenlegi oktatási rendszer alapvető hibáival, mivel diákként mi vagyunk a leginkább érintettek. Ezúton szeretnénk megosztani meglátásainkat, javaslatainkat a közoktatás egészének javítása érdekében.

Számunkra a legszembetűnőbb és egyben a legfontosabb probléma a tananyag mennyisége és minősége. Az elhanyagolt gyakorlati tudással szemben túlsúlyban lévő lexikális tudás felesleges mennyisége azt eredményezi, hogy a diákok csak felületesen és időlegesen jegyzik meg azt. Tudjuk, hogy mindenből szükség van bizonyos alaptudásra, de ezenfelül az ismeretek bővítésére fakultatívan is van lehetőség. A feszített tanmenet miatt nem jut idő a gondolkodásra, a fontosabb témák ismétlésére, kifejtésére, valamint az érdeklődési kör tágítására. A túlterheltség következtében két véglet alakul ki a tanulók körében: vannak, akik túlhajtják magukat, és mindennapjaikat a stressz tölti ki, míg mások feladják és érdeklődésüket vesztik, demotiváltak lesznek.

Continue Reading →

Share

A HÍVATLANUL Hálózat nyilatkozata

cropped-hivatlanul_logo2-02.jpg

A Hívatlanul Hálózat a rendelkezésére álló felületeken és fórumokon kinyilvánította, mit gondol a kormány köznevelési kerekasztaláról. Cinikus látszat-egyeztetésekben sem közvetlenül, sem közvetetten nem kívánunk részt venni. Véleményünk szerint a miskolci Herman igazgatója a kormány önmagával folytatott tárgyalásain kizárólag saját személyét képviselheti, tőlünk felhatalmazást – Palkovics államtitkár kijelentésével ellentétben – nem kapott, ahogyan az oktatás tönkretétele ellen tiltakozóktól, de attól tartunk, még a saját tantestületétől sem. Szerintünk egy kerekasztal hitelességét kizárólag a résztvevők kiegyensúlyozott összetétele, az előre lefektetett és közösen elfogadott feltételrendszer és a teljes sajtónyilvánosság adja meg.

Egyben közöljük: ha valaki itt – mint ahogyan azt néhány kormánytag a tiltakozókról állította – egy idejétmúlt, poroszos iskolarendszert kíván restaurálni, az a jelenlegi oktatási kormányzat. Ezzel szemben

 1. széles konszenzuson alapuló, ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYRE van szükség, mely megfelel a XXI. századi elvárásoknak: gyerekközpontú, a befogadó iskolát pártolja, elengedhetetlen sajátsága a tanulás és tanítás szabadsága, az intézményi autonómia, a méltányosság elvének érvényesülése, a demokratikus működés és a stabil, átlátható oktatásfinanszírozás.
 2. Azonnali KÁRMENTÉSre van szükség: a közös követelésrendszert egy valódi, kiegyensúlyozott összetételű, szakmai kerekasztalnak kellene tisztáznia.

Hívatlanul Hálózat

A Nyilatkozat innen és innen letölthető, osztható!

 

Share

A PEDAGÓGUSOK SZTRÁJKBIZOTTSÁGÁNAK felhívása az ország jövőjéért való közös fellépésre

MKSZSZOVSZ PSZ_uj

Csak a szabad oktatás teremt jólétet, biztonságot, egyenlőséget és szabadságot.
Az oktatás a gyermekekért van. A tanítás szabadsága, a tanulás joga nem adomány.
Minden gyermek joga, hogy képességét, tehetségét kibontakoztassa. Ez minden család érdeke.
A pedagógus feladata: segíteni a gyermeket, hogy sikeres legyen. Ehhez jól felszerelt intézményekre, tantervi és módszertani szabadságra van szükség.

Continue Reading →

Share

Az Országos Tantestületi Értekezlet követelései

Azonnali, a napi működést lehetővé tevő, kármentő beavatkozások

 • Gyermekek terheinek csökkentése
  • a heti 5 testnevelés helyett heti 3 – a délutáni tömegsport minőségi és vonzó, mindenki számára elérhető lehetőségének megteremtése
  • kötelező erkölcs- és hittan megszűntetése, életvitel, hon- és népismereti tantárgyak integrált oktatása
  • kötelező 16.00-ig benntartózkodás megszüntetése
  • lehetőséget az egyéni élethelyzetekhez igazodó, a gyermek érdekeit figyelembevevő, rugalmas óvodai benntartózkodásra
 • Pedagógusi munkateher csökkentése
  • a közoktatási törvény szerinti kötelező óraszám beállítása, helyettesítés, többletmunka kifizetése, a NOKS státuszok visszaállítása, a státuszok számának helyi feladatokra optimalizálása.

Continue Reading →

Share

Kisokos a KLIK-fórumokhoz

„VALÓDIVÁ TEHETŐ A KORMÁNY KÖZNEVELÉSI ÁLKONZULTÁCIÓJA

KEDVES PEDAGÓGUS KOLLÉGÁK!

Bizonyára eljutott hozzátok az információ, hogy február első hetében az ország összes tankerületi igazgatója köznevelési fórumot tart. Abszurd lenne, ha ők képviselnék az érdekeinket, de ha ügyesek vagyunk, a kormány és a közvélemény számára is reális képet adhatunk arról, mi a véleményünk a jelenlegi oktatáspolitikáról.

AZ ALÁBBI KÉT HIBÁT NEM SZABAD ELKÖVETNÜNK:

 1. Nem veszünk részt a konzultációkon. (Következtetés: A pedagógusok mindennel elégedettek.)
 1. Összeállítunk egy problémalistát. (Fél óránként tartanak egy sajtótájékoztatót, ahol bejelentik, hogy az elmúlt 30 percben éppen melyik problémát oldották meg, és egyébként is éjjel-nappal értünk dolgoznak, nem beszélve arról, hogy folyamatosan emelik a fizetésünket.)

Continue Reading →

Share

Etikai kódex helyett

 

cropped-hivatlanul_logo2-021.jpg

A miskolci tiltakozás magja termékeny talajra hullt, sok száz intézmény sok ezer pedagógusa, hallgatója, oktató-nevelő munkát segítő munkatársa és a szülők ezrei-tízezrei körében.

Ennek megfelelően a hatalom azonnal meg is kezdte a szalámipolitizálást, kollaborációval hírbe hozott szakszervezeteket, azokból állítaná össze a tárgyaló feleket, akik eddig is sokat tettek a rendszer lezüllesztéséért, akik közvetve, vagy közvetlenül is felelősek azért, hogy a közoktatási intézmények, egyházi iskolák és a szakképzés abban a helyzetben van, amiben.

Ezért szükségesnek tartjuk kinyilvánítani: a tiltakozók, a 2011-es törvény és a dilettáns oktatáspolitika következményeit nap mint nap elszenvedni kénytelen érintettek képviseletét csak olyanok (szervezetek, vezető tisztségviselők, magánszemélyek) láthatják el, akik nem hajlandók elárulni a miskolci tiltakozás nyomán létrejött összefogást.

Continue Reading →

Share