PLENÁRIS, HÍVATLANUL – 2014. január 18. JAVASLAT NAPIRENDRE (B variáció a beérkezett javaslatok alapján)

10. 00  Megnyitó

Szavazunk a levezető személyéről (Molnár Lajos) és a napirendről

10. 15 Előterjesztések (5–10 percesek):

1. Szabó Anna: Az utazó és gyógypedagógusok helyzete

2. Juhász Ágnes: Szakképzés, felnőttképzés, Agóra-tézisek

3. Fóti Péter: A gyermekjogok, a decentralizáció és a Hívatlanul

4. Csorba József: A tankönyvkiadás helyzete

5. L. Ritók Nóra: Integráció-szegregáció (még bizonytalan)

6. Szekszárdi Júlia: Facebook és munkacsoportok: tevékenységünk eddig és ezután

7.. Tóthfalusi Anna: Konkrét akciótervek és a civil összefogás lehetőségei

8. Szántó Judit: Mi történik / mi történjen iskolában és iskolán kívül?

11. 30 – 12. 00 További javaslatok és hozzászólások

SZÜNET

12. 20 Csoportmunka a témák köré rendeződve 45 percben, csoportvezető az előterjesztő, a csoport egy másik tagja jegyzetel, majd ő vagy egy harmadik a nagyplénum előtt 2 és fél percben beszámol az eredményekről. Aki a csoporttagok közül a későbbiekben folytatná az ötletelést, illetve az ötletek kidolgozását, jelzi az adott regisztrációs íven. Cél: hogyan tájékoztathatnánk a széles közvéleményt az adott problémakörről, illetve mivel kényszeríthetnénk a probléma orvoslására a döntéshozókat.

13. 10. Beszámolók

13. 35 – 14. 45 Hozzászólások

SZÜNET

15. 00 Szavazás arról, csatlakozzunk-e a Humán Platformhoz (http://humanplatform.blog.hu/)

Kb. 15. 20 A vita folytatása vagy / és szavazás az SZMSZ-ről. Mivel az SZMSZ-hez három és fél hónap alatt nem érkezett módosító javaslat, ha nem marad rá idő, az elfogadásáról szavazhatunk a google segítségével is.

Share

One thought on “PLENÁRIS, HÍVATLANUL – 2014. január 18. JAVASLAT NAPIRENDRE (B variáció a beérkezett javaslatok alapján)

  1. Fsjmf

    Tisztelt Tilos Műsorke9szitők e9s a Tilos Szerkesztőse9ge!Noha az d6nf6k berkeiben nem voyagk je1ratos, fagy e9rzem, mintha re1m is gondoltak volna egyik cedmzettke9nt (tudom, akinek nem inge ), fagyhogy most kicsit hosszabban ve1laszolok, he1tha tf6bb emberhez jut el mondandf3m e9s tale1n jobban megvile1gedtom az e1lle1spontomat.1. dagy le1tom, d6nf6k szerint az első e9s a me1sodik bekezde9sben felsoroltak mentse9gfcl szolge1lnak arra a sok-sok vissze1sse1gra, amelyeket bedre1lni szoktam a besze9lgetős műsorok sore1n: a tartalmi proble9me1kra (nyilve1nvalf3 felke9szfcletlense9g, hozze1 nem e9rte9s, bfajtatott rekle1m, folyamatos politikai re9szrehajle1s, egyoldalfase1g, nem le9tező tf6rekve9s a tartalmi megfajule1sra), a formaiakra (ke9snek a műsorvezetők vagy nem szf3lnak, ha előre le1thatf3an elmarad egy műsor, nem gondoskodnak pf3tle1srf3l), a stedlusbeliekre (e9lő ade1s kf6zebeni eve9s, cigarette1ze1s, bf6ff6ge9s, mobilcsf6rge9s), a technikaiakra (nyitott ablakon bejf6vő zaj, nem jf3l bee1lledtott mikrofon), a szubjektedvokra (unalmas tematika, rossz zene). Rendben, mondjuk azt, hogy a re1dif3 ve1llalja amatőrizmuse1t. De az szerintem elfogadhatatlan, hogy az amatőrizmus kf6vetkezme9nye ere9nyke9nt legyen bee1lledtva, hogy a fenti a hibe1kra valaki azt mondja: edgy helyes, ennek edgy kell lennie, edgy kell maradnia. Ezzel egyre9szt hallgatf3kat e9s te1mogatf3kat veszedtenek. (Tudom, hogy ne9he1nyan azt ve1laszolje1k erre nagyke9pűen, hogy nem baj, mert ilyen hallgatf3kra e9s te1mogatf3kra nincs szfckse9ge a Re1dif3nak.) Nagyobb bajnak e9rzem, hogy a re1dif3 frekvenciaengede9lye is vesze9lybe kerfclhet emiatt. (Mert gyűlf6lik a szabad szellemise9get a Re1dif3 ellenfelei szf3l ilyenkor a sablonos ellenvete9s.) Legyinthetnek erre, majd megle1tjuk, mi lesz. c9n mindenesetre jobban szeretne9k egy műkf6dő e9s jf3 re1dif3t egy nem műkf6dő, mage1t me1rtedrnak tartf3 re1dif3ne1l.A harmadik a legfontosabb: mie9rt is kell edgy re1dif3zni? Az elvi megle1te1som az, hogy egy kf6zf6sse9gi re1dif3 nem csupe1n a ke9szedtők kf6zf6sse9ge9e9, hanem a hallgatf3ke9 e9s a ke9szedtőke9 kf6zf6ssen. Ha a műsorke9szedtők elze1rkf3znak a hallgatf3ktf3l, ha nem mutatnak sze1nde9kot arra, hogy nem csupe1n ORTT-ke9nyszereire figyelnek, hanem me1s ve9leme9nyekre is, ha kf6zf6sse9gi befogade1s helyett l’art pour l’art re1dif3ze1sra tf6rekszenek, akkor ne hedvje1k magukat kf6zf6sse9gi re1dif3nak, ne nagyon sze1medtsanak a kf6zf6sse9g te1mogate1se1ra.2. A csetfalon zajlf3 modere1le1s egyszerűen sze9gyenletes. Ne9ha tale1lkozom uszedtf3 hangnemmel, de akkor sem a modere1tor, hanem a tf6bbi csetelő teszi helyre az illetőt. Tf6bbnyier azonban akkor tale1lkozom kitilte1ssal, amikor bedre1latom vagy me1s bedre1lata fagymond unalmasse1 ve1lik. Azaz (pe9lde1ul a kutya nevű illető szerint) nem indokolatlan e9s megalapozatlan amit edrok, hanem elveszi a helyet e9s a kedvet a szoke1sos he9tkf6znapi, a műsorhoz nem kf6tődő locsoge1s elf6l. Ilyenkor a megjelenő modere1tor szinte mindig egyete9rt ezzel az e1lle1sponttal, e9s inte9zkedik, amely, le1ssuk be, aze9rt mintha egy kis elfogultse1got tfckrf6zne. Re1ade1sul mindez e9ppen a Tilos hagyome1nye1val ellente9tes.3. Tisztelt Műsorke9szedtők! Idestova tf6bb e9ve jelzem ezeket. dagy e9rzem, nem mage1nyos harcos voyagk, nem csak szűk re9teg e1lle1spontje1t ke9pviselem, nem csupe1n f6t bajkeverő kf6ze9 tartozom. Felvetettem, hogy jf3 lenne a Re1dif3ne1l is egy ombudsman , aki a hallgatf3k neve9ben fogalmazna meg szakmai kritike1t a műsorokkal kapcsolatban, e9s az időnke9nt nyilve1nosse1gra is kerfclhetne, mint a Ne9pszabadse1gne1l. Me9g ha nem is lenne azonnali hate1sa, megnyugtatf3 volna, hogy nem a majdnem minden mindegy e1llapota e1llandf3sult d6nf6kne9l. 4. Ve9gfcl pe1r szf3t edrne9k arrf3l, hogy a nyers durva kritika mennyire hatja e1t a cset sorait. Kf6ztudott, hogy az interneten nehezebb egyfcttműkf6de9st kialakedtani, mert nem lehet finom gesztusokkal szabe1lyozni a kommunike1cif3t. Emiatt e1ltale1ban durva stedlusban folyik a csetele9s: rf6vid e9s keme9ny mondatok edrf3dnak le saje1tos szlenget haszne1lva. Ezen nem lehet ve1ltoztatni. dagy vettem e9szre, hogy a cset tf6bbnyiere a besze9lgetős műsorok alatt e9le9nk, mert az elhangzottakat fűzik tove1bb a csetelők. Ha az elhangzottakkal minden rendben, vagy lekf6ti a hallgatf3t, akkor inke1bb nem csetel. Ha valami proble9me1ja merfcl ff6l, akkor azt hajlamosabb szf3ve1 tenni, hogy a csetelőktől megerősedte9st szerezzen vagyis vita- e9s e9szkf6zf6sse9get hozzon le9tre. Nem akarok most Habermasra hivatkozni, mindenesetre a kritika a te1rsadalmi nyilve1nosse1g egyik alapfunkcif3ja. Lehet f6nme9rse9kletet ke9rni, de felesleges: nem ez a megolde1s, hanem a demokratikus e9s nem a le1tszatdemokratikus, forme1lis ff3rumok tove1bbi bővedte9se, a nyitottse1g fokoze1sa. Tisztelettel:egy hallgatf3juk

    Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük