Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen

Mi, az Oktatói Hálózat, a Hálózat a Tanszabadságért és a Hívatlanul Csoport tagjai, tanítók, tanárok, oktatók, diákok és szülők, mérlegre tettük a 2010 óta regnáló kormányzat teljesítményét az oktatásügy területén  és lesújtó eredményre jutottunk. Megállapításaink súlyos vádpontokat tartalmazó vádirattá álltak össze. Az elmúlt időszak intézkedéseinek vizsgálata nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy a kormány tudatosan építi le és köti gúzsba a szabad, önálló gondolkodás intézményeit az iskoláktól az egyetemekig. Ez a hatalom fél a tudástól, fél a kiművelt emberfőktől, fél a tudatos állampolgároktól. Hiszékeny, tanulatlan alattvalókra van szüksége, akiket néhány jelkép felmutatásával és hangzatos ígéretekkel meg lehet téveszteni. A jelenlegi hatalom hamis és üres nemzeti retorikája elfedi politikájának nemzetellenes következményeit: azt a tényt, hogy generációkat fosztanak meg a versenyképes tudáshoz való hozzájutás és egyúttal a társadalmi felemelkedés esélyétől.

A közoktatás teljes elfoglalására és a felsőoktatás leigázására indított kormányzati roham mindenütt romokat és sebesülteket hagyott maga után. E csatatérre mutatva vádoljuk a kormányt a magyar oktatásügy lezüllesztésével, működési feltételeinek drámai mértékű lerontásával, eddigi eredményeink tönkretételével!

1. Vádoljuk a kormányt a magyar oktatási rendszer egészének elsorvasztásáért,

–     mert drasztikus megszorító intézkedései következtében az oktatás minden szintjén megdöbbentő mértékű a forráshiány,

–     mert a közoktatásra szánt források jelentős részét egy óriási és felesleges központi irányító szervezet (KLIK) emészti fel,

–     mert a pedagógusok régóta beígért béremelését csak késve és töredékesen valósítja meg, terhelésüket közben rendkívüli módon megnövelte, előmenetelüket megalázó feltételekhez kötötte,

–     mert rendszeresen az Európai Unió oktatási célkitűzéseivel ellentétes döntéseket hoz,

–     mert négy év alatt felére csökkentette a felsőoktatás költségvetési támogatását,

–     mert négy év alatt nem hozott létre szabályozott, kiszámítható finanszírozási rendszert a felsőoktatásban.

2.  Vádoljuk a kormányt az oktatás területén végrehajtott minőségrombolásért, versenyképességünk lerontásáért,

–     mert a közoktatás radikális átszervezésével leromlott az oktatás színvonala és a tanulók teljesítménye,

–     mert forráselvonásokkal és jogszabályi eszközökkel az intézményeket kényszernyugdíjazásokra és elbocsátásokra kényszerítette,

–     mert a tudományos és oktatói pályájuk csúcsán kényszernyugdíjazott professzorok helyére nem enged fiatal szakembereket felvenni,

–     mert az egyetemeket arra kényszeríti, hogy az oktatói létszámhiányt ingyenesen oktató nyugdíjasokkal és fiatalokkal pótolják,

–     mert kurzusok, sőt néhol teljes képzések megszüntetésére kényszerítette a felsőoktatási intézményeket,

–     mert a főiskolai és egyetemi oktatók számára nem biztosítja a korszerű munkaeszközöket,

–     mert gátolja a tudományos pályázatokon elnyert pénzek felhasználását,

–     mert a pénzelvonáson túl még rossz szabályozással is veszélyezteti a doktori iskolák működését.

3.  Vádoljuk a kormányt az intézményi autonómiák felszámolásáért, a politikai célú központosításért,

–     mert az oktatás minden szintjén önkényesen korlátozza a kívánatos sokféleséget,

–     mert felszámolta az autonómiát a nevelési-oktatási intézmények működtetésében és a pedagógusok munkájában,

–     mert ellehetetlenítette az alternatív iskolákat,

–     mert fékevesztett centralizációt hajtott végre a tanügyigazgatásban,

–     mert a települési önkormányzatokat megfosztotta attól a joguktól, hogy saját ügyüknek tekintsék a köznevelést,

–     mert súlyosan korlátozza az egyetemi autonómiát,

–     mert durván beavatkozik a felsőoktatási intézmények belső ügyeibe,

–     mert az egyetemi kollektívák által elutasított személyeket nevez ki rektornak,

–     mert a rektorok fölé kancellárokat kíván helyezni,

–     mert a rektorokat megzsarolja, kijárásra kényszeríti,

–     mert a Magyar Akkreditációs Bizottságot a kormány által kézivezérelhető intézménnyé tette, elhiteltelenítve ezzel a minőségellenőrzést a felsőoktatásban,

–     mert önkényesen beavatkozik az értelmiségi képzés kínálati piacába, rövidlátó “tervgazdálkodást” vezetve be.

4.  Vádoljuk a kormányt az oktatási stratégia szakszerűtlenségéért és a kaotikus oktatásirányításért,

–     mert radikális közoktatási átalakításai szakmailag megalapozatlanok, korszerűtlenek, az európai elvárásoknak nem felelnek meg,

–     mert nincs elfogadott és megalapozott felsőoktatási stratégája,

–     mert számtalan esetben mellőzte a tényeken alapuló tervezést,

–     mert működésképtelen, az ellátási feladatokra alkalmatlan és pazarló iskolafenntartót hozott létre (KLIK),

–     mert a felsőoktatási irányításban teljes a káosz, átláthatatlanok a jogkörök és a felelősségek,

–     mert bizonytalanságban tartja a felsőoktatás alkalmazottait, diákjait, és az egyetemekre készülő fiatalokat.

5.  Vádoljuk a kormányt a társadalmi párbeszéd mellőzéséért,

–     mert sem a szakmának, sem a társadalmi partnereknek, sem az állampolgároknak nem adott kellő időt és teret a változtatások véleményezésére és megvitatására,

–     mert kizárta a szülői szervezetek és diákszervezetek részvételét az érdemi érdekegyeztetésből,

–     mert álságos látszattárgyalásokat folytatott önkényesen kiválasztott partnerekkel.

6.  Vádoljuk a kormányt az oktatás egész rendszerének átideologizálásáért,

–     mert szinte első intézkedésével az óvodai nevelési program ideologikus átalakításába kezdett,

–     mert az iskolák egyházi tulajdonba adásának ösztönzésével megfosztja a családokat attól, hogy szabadon dönthessenek gyermekük világnézeti neveléséről,

–     mert a Nemzeti Alaptanterv műveltségképét avítt és mérgezett eszmékkel töltötte fel,

–     mert a kötelező etika-, illetve vallásoktatás bevezetésével politikai-ideológiai feszültségeket váltott ki az iskolákban,

–     mert olyan légkört teremtett az intézményekben, ami az ideológiai lojalitás kikényszerítését szolgálja,

–     mert politikai-ideológiai szempontok alapján osztja el a támogatásokat a gyermekérdekű szervezetek és gyermekközösségek között.

7.  Vádoljuk a kormányt jogtalan előnyök és monopóliumok adományozásért, a verseny felszámolásáért,

–     mert önkényesen osztogatja a forrásokat és jogtalan előnyöket biztosít a hatalmi céljait kiszolgáló, hozzá közelálló intézményeknek,

–     mert az uniformizálás ürügyével monopolhelyzeteket teremtett, megszüntette a kerettanterv szerzői csoportok, tankönyvírók versenyét,

–     mert a tankönyvpiacot lényegében felszámolta, a tankönyvkiadást és -ellátást saját klienseinek játszotta át,

–     mert nem a nemzetközi standardok alapján adományoz kiválósági státust egyes egyetemeknek,

–     mert az Európai Unió felsőoktatási célokra felhasználható forrásainak 90%-át a politikai káderei által irányított Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésére kívánja fordítani,

–     mert egyes gazdasági szereplők rövidtávú érdekeinek rendeli alá a felsőoktatás minőségi szempontjait.

8.  Vádoljuk a kormányt a tudás és a szakértelem lejáratásáért,

–     mert fontos döntéseknél nem kéri ki, figyelmen kívül hagyja vagy önkényesen válogatja meg a szakértői véleményeket,

–     mert döntései előtt nem készíttet kivitelezhetőségi és hatástanulmányokat, megtérülési kalkulációkat,

–     mert mellőzi vagy ellehetetleníti a különböző álláspontok nyilvános vitáját,

–     mert a tudomány független intézményei mellett kormányzati felügyelet alatt álló, párhuzamos kutatóhálózatot épít ki politikai célok szolgálatára,

–     mert a tudás helyett nyíltan az anyagi gyarapodást, rejtetten pedig az alkalmazkodást tekinti értéknek, ezzel is leszűkítve és megnehezítve a diplomás pályák utánpótlását,

–     mert a tudás lebecsülésével megtagadta a tudástársadalmat.

9.  Vádoljuk a kormányt a pedagógusok és a kritikai értelmiség megalázására tett kísérleteiért,

–     mert felsőoktatás- és értelmiségellenes hangulatot kelt szakmailag megalapozatlan kijelentésekkel,

–     mert a kritikai értelmiség tagjai ellen gyalázkodó, rágalmazó sajtókampányokat, alap nélküli ügyészségi zaklatást rendelt meg,

–     mert a pedagógus-életpályát rabszolgapályává merevítette,

–     mert megalázó módon visszasorolta tapasztalt tanárok ezreit a “Pedagógus 1” kategóriába, ahonnan a továbblépés csak a megbízhatóság bizonyításával lehetséges,

–     mert a jelenlegi előmeneteli, értékelési és ellenőrzési rendszer a pedagógus lojalitásának ellenőrzésére és megfélemlítésre szolgál,

–     mert nincs garancia arra, hogy a mestertanári címet szakmai érdemek alapján fogják odaítélni,

–     mert egy felülről szervezett hivatásrendi testületbe kényszeríti a pedagógusokat, háttérbe szorítva a jelenleg működő szakmai és érdekvédelmi szervezeteket,

–     mert korlátozza a pedagógusok lelkiismereti és gondolkozási szabadságát,

–     mert a konfliktusokat nem pedagógiai eszközökkel, hanem a pedagógusokat és a tanulókat is megalázó „iskolarendőrség” kirendelésével kívánja kezelni.

10.  Vádoljuk a kormányt jogkorlátozó és a jogbiztonságot veszélyeztető intézkedéseiért,

–     mert hangzatos „családvédelmi” stratégiája ellenére arra kötelezi a szülőket, hogy 3 éves kortól óvodában, majd egész napos iskolában, intenzív állami felügyelet alatt tartsák a gyerekeiket,

–     mert korlátozza a hazánkban is ratifikált nemzetközi egyezménybe foglalt gyermeki jogokat és más szabadságjogokat,

–     mert a diákok hatósági zaklatásának és megfélemlítésének lehetőségével próbál nevelési feladatokat megoldani,

–     mert az állami támogatással végzett diákokat korlátozza a külföldi munkavállalásban, megakadályozva, hogy tovább gyarapíthassák tudásukat a nemzet javára.

11.  Vádoljuk a kormányt a társadalmi felemelkedés lehetőségeinek eltorlaszolásáért,

–     mert intézkedéseivel tovább csökkentette a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit,

–     mert a legnehezebb sorsú fiatalokat túl korán kiutasítja az oktatási rendszerből,

–     mert miniszteri szinten állt ki a szegregáció mellett,

–     mert a HÍD-programok bevezetésével nem a valódi felzárkózásra, hanem a szegregációra ad további lehetőségeket,

–     mert a szakképzést inasoktatássá züllesztette,

–     mert a szakiskolai képzés idejét lerövidítette,

–     mert a műveltséget adó közismeretei tárgyak oktatását jelentősen lecsökkentette a szakiskolákban,

–     mert a szakképzési kínálatot szűkítette,

–     mert szétverte, ellehetetlenítette a pedagógiai szakszolgálatokat,

–     mert minősíthetetlen feltételrendszert teremtett a fejlesztő foglalkozások számára, ezzel a speciális nevelési igényű diákok esélyeit a minimumra csökkentette,

–     mert csökkenti mind a gimnáziumba, mind a szakközépiskolába felvehető diákok számát,

–     mert politikája nyomán 30%-kal csökkent a felsőoktatási intézményekben tanulni kezdő hallgatók száma, ami különösen a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeit rontja,

–     mert a jogi, közgazdaságtudományi és más társadalomtudományi szakok diszkriminálásával csak a kivételezett helyzetben lévőknek hagy arra esélyt, hogy a gazdasági és a politikai elitbe kerüljenek.

12.  Vádoljuk a kormányt, hogy aláássa a magyar nemzet jövőjét,

–     mert lezülleszti az egész oktatási rendszert,

–     mert az oktatás fejlesztése helyett stadionokat épít,

–     mert önkényes felsőoktatás-politikája miatt a legtehetségesebb diákok egyre nagyobb számban mennek külföldre, megfosztva ezáltal a magyar felsőoktatást és a tudósutánpótlást a legnagyobb értékeitől,

–     mert tevékenysége a tudatlanság fenntartására, a hiszékeny, tanulatlan emberek félrevezetésére irányul,

–     mert a társadalmi felemelkedés előmozdítása, a nemzet jövője helyett csak saját hatalmának jövője érdekli.

Budapest, 2014. március 15.

Oktatói Hálózat

Hálózat a Tanszabadságért

Hívatlanul csoport

OHA   HATHIVATLANUL

HP2

 

Share

3 thoughts on “Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen

  1. Pingback: Máté András a Klubrádióban a Vádiratról »

  2. Pingback: Sajtóvisszhang a Vádiratról »

  3. Pingback: Az oktatási civil hálózatok sajtóközleménye »

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük